Portal dla społeczności aktywnej

Popularne artykuły


	ASior

ASiorRegulamin serwisu

Rozdział 1
 

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy AktywujSiebie.pl  jest własnością firmy ProArenA, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczecina pod numerem: ............., z siedzibą w Szczecnie ul. Malczewskiego 10-12, zarejestrowanym podatnikiem pod numerem identyfikacji podatkowej NIP ......................, Regon: .............

 
§ 1

Korzystając z serwisu AktywujSiebie.pl użytkownik potwierdza,
że zapoznał się z poniższym regulaminem.
 
§ 2

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 

Rozdział 2
 

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Użytkownik
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.aktywujsiebie.pl
Administrator
– właściciel serwisu jest firma ProArenA

 
Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1
 
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora.
 

§ 2

Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 
Rozdział 4

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.
 

Rozdział 5

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani na łamach portalu.
 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od .......................